Terms & conditions

Algemene inkoopvoorwaarden Wemarkable

1. In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Deze liggen ter inzage ten kantore van M2company B.V. aan het John M. Keynesplein 12-46 te (1066 EP) Amsterdam en zijn te vinden op wemarkable.nl en zij zal hierna worden aangeduid als “Wemarkable”.

2. Wemarkable is de bedrijfs- en handelsnaam- en de merknaam van M2company B.V. Deze laatste is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij kamer van koophandel onder het nummer 64750566.

Toepassing AV 

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgevers enerzijds en Wemarkable als opdrachtnemer anderzijds.

4. IIn deze voorwaarden is een aantal afspraken vastgelegd dat geldt in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk andere (werk)afspraken zijn overeengekomen.

Inspanningsverplichting

5. Wemarkable zal, bij het uitvoeren van de opdrachten die haar door opdrachtgever worden verstrekt, de zorg betrachten van een ‘goed opdrachtnemer’. Alle verplichtingen die opdrachtnemer in dat kader op zich heeft genomen, gelden als inspanningsverplichtingen en in beginsel als richtlijnen, tenzij het schriftelijk anders is afgesproken.

6. De samenwerking vangt officieel aan wanneer de opdrachtgever het voorstel of de offerte van Wemarkable schriftelijk heeft geaccordeerd.

7. Als de opdrachtgever het voorstel niet schriftelijk accordeert, maar er desondanks mondeling mee instemt, of die indruk wekt, dat Wemarkable werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de diensten en/of producten vallen, dan wordt deze opdracht als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever Wemarkable verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

8. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, waaronder van overheidswege, in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten.

9. Wemarkable is niet gehouden aan haar offertes of aanbiedingen ingeval de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat die een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

10. Tenzij anders overeengekomen gelden door Wemarkable uitgebrachte aanbiedingen en offertes 30 (dertig) kalenderdagen, waarna zij zijn vervallen.

11. Wemarkable kan de opdracht of overeenkomst met de opdrachtgever per direct ontbinden ingeval de opdrachtgever of Wemarkable a) in liquidatie komt te verkeren, b) surseance van betaling aanvraagt, c) het faillissement is aangevraagd of d) als onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen, of e) wordt ontbonden of beëindigd.

12. Wemarkable kan de overeenkomst met de opdrachtgever per direct ontbinden indien de opdrachtgever handelt in strijd met eén of meer contractsbepalingen.

13. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst o.g.v. de voorgaande artikelen ontstaat geen recht op restitutie van het al betaalde, noch kwijtschelding van de krachtens de overeenkomst nog verschuldigde bedragen. Wemarkable behoudt recht op integrale nakoming van opdrachtgevers contractuele betalingsverplichting dan wel voldoening van vervangende schadevergoeding.

Bruikbaarheid informatie

14. Opdrachtgever garandeert dat de door hem aangeleverde informatie juist is en dat deze zonder restricties door opdrachtnemer kan worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de verstrekte opdracht. Wemarkable mag ervan uitgaan dat opdrachtgever, door het verstrekken van de betreffende informatie, geen geheimhoudingsplicht jegens derden schendt en dat, door het in het kader van de opdracht voorziene gebruik ervan door Wemarkable geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden geschonden.

15. Indien gewerkt wordt in digitale omgevingen of samenwerkingsplatforms, denk aan Teams of Miro, zal dat zijn in de werkomgeving van de opdrachtgever via het account van de opdrachtgever. De veiligheidsrichtlijnen van opdrachtgever zal Wemarkable dan -zoveel als mogelijk- opvolgen. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor een adequate beveiligde omgeving.

16. De aansprakelijkheid van Wemarkable voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Wemarkable of een door Wemarkable gepleegde onrechtmatige daad in het kader van de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot de directe situatie én bovendien tot de overeengekomen opdrachtwaarde of, zo sprake is van werkzaamheden die onder regie worden verricht, het reeds in het betreffende kalenderjaar in rekening gebrachte honorarium met betrekking tot de opdracht in het kader van de uitvoering waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan (exclusief BTW), in beide gevallen evenwel met een maximum van € 20.000 (‘twintig duizend”).

Betaling en betalingstermijn

17. Na akkoord van het voorstel of offerte wordt 50% van de begroting in rekening gebracht, tenzij anders wordt overeengekomen. De betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Wemarkable met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Bij de beëindiging van het traject zal de overige 50% van de begroting in rekening worden gebracht.

18. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet zij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor de rekening van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Tussentijdse opzegging opdrachtgever

19. Iedere partij kan de samenwerking tussentijds -zonder opgave van reden- beëindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de kalendermaand. Wemarkable behoudt daarbij aanspraak op betaling van het honorarium voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, de tot op dat moment gemaakte (“out of pocket”) kosten alsmede 50% van de resterende projectbegroting i.v.m. voor de opdrachtgever gereserveerde tijd.

20. Werkzaamheden die uitgevoerd worden door derden namens Wemarkable komen in beginsel voor rekening van (de organisatie van) Wemarkable en zij is daarbij niet verplicht om deze door één of meer specifieke personen te laten uitvoeren.

21. Wemarkable heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De artikelen 7:404, en 7:409 B.W. zijn niet van toepassing.

Publicitaire uitingen t.b.v. acquisitieve doeleinden

22. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Wemarkable het recht om in publicitaire uitingen en/of ten behoeve van acquisitieve doeleinden kenbaar te maken dat zij opdrachten voor opdrachtgever (heeft) verricht.

Intellectuele Eigendomsrechten en eigendomsvoorbehoud

23. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken en documenten blijven eigendom van Wemarkable totdat alle bedragen van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd, volledig aan Wemarkable is voldaan.

24. Alle (Intellectuele) Eigendomsrechten op alle in het kader van de overeenkomst door Wemarkable ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berusten uitsluitend bij Wemarkable of diens licentiegevers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

25. Alle Intellectuele Eigendomsrechten door Opdrachtgever aangeleverde materialen berusten bij Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Wemarkable voor enige aanspraken van derden op grond van de inbreuk op een (Intellectueel Eigendoms) recht vanwege de data of materialen zoals afkomstig van de Opdrachtgever of zijn eindgebruikers.

26. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en op voorwaarde dat opdrachtgever voldoet aan zijn betalingsverplichtingen onder de overeenkomst, verkrijgt opdrachtgever op door Wemarkable in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen een niet-exclusief, onbeperkt, overdraagbaar, eeuwigdurend en sublicentieerbaar recht om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen uit de overeenkomst.

27. Tenzij anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de materialen slechts inzetten voor het beoogd gebruik bij werkzaamheden binnen zijn eigen bedrijf of organisatie.

28. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent Intellectuele Eigendomsrechten uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

Wijzigen voorwaarden

29. Wemarkable is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. En het is haar toegestaan om jaarlijks de (uur- of project-) tarieven aan de hand van de jaarlijkse toegestane indexering en/of onvoorziene marktontwikkelingen te verhogen.

30. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

31. Mocht opdrachtgever zich niet kunnen vinden in een wijziging, dan kan zij dit tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar maken aan opdrachtnemer, waarna partijen in overleg zullen treden.

32. Indien de bedoelde wijziging(en) de werkzaamheden dan wel de positie van opdrachtgever aanzienlijk negatief beïnvloed(t)(en), kan opdrachtgever de overeenkomst opzeggen, op voorwaarde dat de mededeling daartoe door Wemarkable is ontvangen vóór de datum waarop de wijziging ingaat.

33. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van opdrachtgever, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Conflicten 

34. Op alle met Wemarkable gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook in de precontractuele fase. Geschillen tussen haar en opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Versie-juli 2023 @Wemarkable